طول : 7 متر

ماکسیمم ظرفیت : 6نفر

تصاویر

sss

ویدیو ها

اجاره این شناور: 39,000،000  ریال ساعتی
+
9 درصد مالیات

سایر شناورها