طول : 7متر

ماکسیمم ظرفیت : 7 نفر

تصاویر

see

ویدیو ها

اجاره این شناور: 45،500،000  ریال ساعتی
+
9 درصد مالیات

سایر شناورها