ویژگی های کلیدی:

ماکسیمم ظرفیت : 12 نفر

اجاره این شناور: 44.000.000 ریال ساعتی
+
9 درصد مالیات

سایر شناورها

ویدیو ها

تصاویر

PANTOMe
e (1)