امكانات شناور : مبلمان ، سایه بان..

 

ویژگی های کلیدی:

طول (متر): 

ماکسیمم ظرفیت 6 نفر

تصاویر

regal28-express-اجاره-قایق.jpg2
regal28-express-اجاره-قایق.jpgغ
mercury2
mercury
regal28-express-اجاره-قایق.jpg2قف
mercury3
regal28-express-اجاره-قایق.jpg67
regal28-express-اجاره-قایق.jpg78

ویدیو ها

اجاره این شناور: ۲۷.۵۰۰.۰۰۰  ریال ساعتی
+
9 درصد مالیات

سایر شناورها