تم اجاره قایق برای انواع جشن تولد و جشنهای سورپرایزی

شناور AZIMUT 55

شناور NC11

شناور Leader 8

شناور Cap Cammarat 7.5 DC

شناور Merry fisher 795

شناور Merry fisher 695 

شناور  JET BOAT 230 WAKE

شناور REGAL 33

شناور BADILI