Capcammart 8.5 WA

طول:   متر
حداکثر ظرفیت شناور:5 نفر
ساعتی:  6.550.000 تومان